Шахтарськ. Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 ім. М.І.Баранова

  

Учнівське самоврядування

 

 

Проект

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЧЕРЕЗ

ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
«ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА»

 

Актуальність

         Сучасна ситуація в нашій країні характеризується стрімкими змінами політичної , економічної , соціальної та культурної сфер людської діяльності. Перед сучасною освітою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої самореалізації. Сучасність пред’являє високі вимоги до діяльності людини. Конкурентоспроможною може бути лише життєво компетентна особистість.

         Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті та Концепція громадянського виховання спрямовують діяльність освітян на формування у дитини здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень з поступовим виробленням громадської позиції особистості, почуття відповідальності за реалізацію в діях та вчинках.

         "Однією з форм роботи щодо формування в учнів активної життєвої позиції, їх соціальної підготовки до активної участі в демократичному управлінні суспільством є учнівське самоврядування в школі"( М. Ю. Красовський . Виховна робота в школі: досвід і проблеми. - К; 1992).

          Розвинутим є те суспільство, у якому всім людям доступна участь у формування життя, заснованого на гідності. Учні не можуть розвиватися, якщо в них «зав’язані руки», якщо вони не можуть впливати на перебіг власного життя.  Учні не можуть розвиватися, якщо вони пасивні, якщо просто спостерігають, якщо довідуються про головні життєві принципи від когось. Тільки в процесі участі вони набувають досвід, формують навички; у них з’являються захоплення, впевненість у своїх силах, необхідні знання. Такий досвід сприяє зміцненню психологічної рівноваги, викликаючи у учнів відчуття контролю за власним життям. Діди, які ростуть в атмосфері участі (вдома, у школі, в інших установах), краще вчаться, досягають вищих рівнів морального розвитку. Вони активні в громадському житті: у них менше психологічних і соціальних проблем. Участь учнів у прийнятті рішень разом з дорослими, формування поваги до різних поглядів, оцінка альтернатив і наслідків сприятимуть процесу демократизації суспільства. Цей досвід дасть можливість дітям діяти в різних обставинах зараз і в майбутньому, починаючи з мирного розв’язання  конфлікту на ігровому майданчику і закінчуючи переговорами на роботі та аналізом політичної ситуації під час виборів.

           Принцип самоврядування є основним в діяльності будь якої дитячої громадської організації, яка призвана захищати права та інтереси дітей і підлітків; розвивати їх здібності. Це дуже актуально сьогодні як принцип формування життєвої компетентності учнів Шахтарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 через діяльність  органів учнівського самоврядування «Шкільного містечка»

         Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є розробка проекту „Сучасне покоління ”.

                                       Теоретична основа

В психолого-педагогічній науці існують різні підходи до визначення поняття "самоврядування". Так, Коротов В.М. розглядав самоврядування як самодіяльний початок в діяльності учнівського колективу, який допомагає розвивати організаторські якості особистості, навчає учнів навикам і прийомам організаторської діяльності, в числі яких відмічав вміння планувати , вірно розподіляти доручення, налагоджувати облік і контроль.

Іванов Б.Д. вважає, що самоврядування - це залучення до компетентного рішення питань життя свого колективу всіх його членів без винятку і згідно з їх підготовкою до цієї діяльності.

Новикова Л. І. розглядає самоврядування як діяльність дітей в позиції організаторів власного життя, де вони почуваються господарями і діють як господарі школи або дитячої громадської організації.

За визначенням Кагіустіна М.П., самоврядування - це принцип організації колективу, формування в ньому громадської думки; це засіб залучення всіх учнів до різноманітної суспільно корисної діяльності та до управління цією діяльністю; це засіб самодіяльності, творчості, нового мислення.

Приходько М.І. розглядає самоврядування як цілеспрямовану, конкретну, систематичну , організаційну і передбачувану за результатами діяльність, у процесі якої реалізуються функції управління  направленні на виконання завдань, що стоять перед дитячим колективом.

Самоврядування як спосіб життєдіяльності, форму самоорганізації колективу , яка забезпечує самодіяльну участь кожного члена в організації його життя , розглядає С. Титова.

Самоврядування - невід'ємна ознака історичного цивілізованого процесу людства взагалі і українського народу зокрема.

Як відомо, сучасна історія ідеї самоврядування в Україні починається у 1990 році з Закону "Про місцеві Ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування", наступними кроками стали нова редакція цього Закону, прийнята у 1992 році, та Закон "Про місцеве самоврядування в Україні " від 27. 05. 97 року.

Стаття 6 Закону України "Про освіту " визначає основні принципи, освіти, серед яких:

рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей,
таланту, всебічного розвитку;

поєднання державного управління і громадського самоврядування в
освіті.

Загально визнано, що кращий спосіб підготовки учнів до майбутньої участі у житті суспільства - це набуття власного досвіду.

Американський філософ Ричард Горті писав: "Почуття належності до нашої громади, нашого суспільства, наших історичних традицій та нашої інтелектуальної спадщини поглиблюються, коли ми відчуваємо, що ця громада створена нами, а не природою, за нашим, а не випадково знайденим зразком, і є однією з багатьох їй подібних, сформованих людьми ".  Це ж можна сказати і про українців.

Юридичну можливість впровадження у закладах освіти самоврядних інституцій складають документи :

Конвенція про права дитини (прийнята Генеральною асамблеєю ООН
20 листопада 1989 року, для України чинна з 27 вересня 1991 року)

Конституція України (прийнята ВР України 28 червня 1996 року)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(прийнятий ВР
України 21 травня 1997 року)

Закон України "Про освіту" (прийнятий ВР України 4 червня 1991
року, в редакції від 23 березня 1996 року)

Закон України "Про загальну середню освіту" (прийнятий ВР України
13 травня 1999 року)

Положення    про    середній    загальноосвітній    заклад    (затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964)

-        Закон України "Про молодіжні та    дитячі громадські організації""
(прийнятий 1 грудня 1998 року ).

Аналіз психолого-педагогічної літератури, нормативно-правових документів, дає можливість визначити самоврядування як метод, самоорганізації дитячого колективу (будь-то просто учнівського колективу школи, будь-то дитячої громадської організації), який забезпечує формування товариських взаємовідносин і організаторських якостей шляхом залучення всіх дітей до управління власними справами.

 

Мета проекту:

         Створити умови для формування життєвої компетентності молодого покоління, здібного до життя в сучасних умовах.

 

Завдання проекту:

·        формування в учнів навичок адаптації в новому середовищі;

·        формування товариських взаємовідносин;

·        розвиток організаторських здібностей;

·        формування навичок мобільності в умовах, що змінюються;

·        формування навичок вибору засобів рішення та планування роботи;

·        формування відповідальності за соціальні дії;

·        вміння аналізувати результативність своєї роботи;

·        бажання брати  участь у соціальних проектах;

·        розвивати кожного учня в творчу особистість, здатну до активної життєвої позиції.

 

Учасники проекту: учні 7 – 11 класів, педагоги Шахтарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13.

 

Термін проекту: з 01.09. 2010 року; активна діяльність у проекті – постійно.

 

Прогноз результатів проекту:

·        підвищення якості навчання;

·        зміцнення свідомої дисципліни;

·        відкрите широке поле можливостей для самореалізації учнів;

·        орієнтація учнів на досягнення соціально-корисної мети;

·        висока соціальна активність учнів, почуття власної гідності;

·        відведення їх від асоціальних форм поведінки;

·        можливість проявити себе в конкретній справі;

·        розвинені творчі здібності;

·        вихована соціально зріла, творча, ініціативна особистість;

·        випускник, здібний до майбутнього виконання обов'язків щодо участі   у керівництві державними, суспільними   справами;

·        здобуття знань, умінь, навичок  самоврядування, саморозвитку, самовдосконалення.

 

Етапи реалізації проекту:

І етап. Підготовчий.

Мета: аналіз рівня самоврядування на попередньому етапі, виявлення можливості, готовності та бажання учнів та педагогів до участі в проекті, формування банку даних теоретичних і практичних основ самоврядування, мотивація, цілепокладання.

Зміст діяльності:  експертиза основних нормативно-правових документів, анкетування учнів та педагогів, збір інформації, усвідомлення проблеми, висунення цілей, організація форми співпраці.

Форми діяльності: творча група педагогів, Штаб шкільних справ – творча група учнів, психологічна служба.

 

ІІ етап. Проектувальний.

Мета: мотивація, цілепокладання.

Зміст діяльності: обговорення в класах  і творчих групах значення самоврядування та шляхів реалізації проекту, визначення ідеї, мети, виявлення готовності до роботи, розробка плану впровадження мети, розподіл обов’язків між відповідальними.

Форми діяльності: групова та колективна робота (педрада, засідання активів класів та школи, конференція).

 

ІІІ етап. Практичний

Мета: отримання продукту, створення дитячої суспільної організації.

Ø Зміст діяльності: визначення назви дитячої суспільної організації, її прапора, гімну, емблеми, девіза на конкурсній основі.

Ø Розробка документації:

·        структура органів шкільного самоврядування;

·        кодекс мешканців «Шкільного містечка»;

·        положення про голову учнівського комітету;

·        положення про шкільний учнівський комітет;

·        основні напрямки діяльності центрів;

·        визначення назви учнівського комітету, його прапора, гімна, емблеми, девіза на конкурсній основі;

·        права та обов’язки мешканців «Шкільного містечка»;

·        функції учнівського комітету;

·        положення про черговий клас;

·        положення про стимулювання учнів;

        Затвердження основних документів на загальній конференції.

Ø Проведення виборчої кампанії та вибори Мера «Шкільного містечка», органів учнівського самоврядування.

Ø Розподіл обов’язків  членів учнівського самоврядування

Ø Організація роботи  членів  Парламенту в центрах, старостату.

Ø Організація випуску газети  «Шкільного містечка»;

Ø Виготовлення прапора;

Ø Організація настінного куточка.

Форми діяльності: індивідуальна, групова, колективна.

ІỲ етап.  Аналітичний.

Мета: аналіз, корекція, підведення підсумків.

Зміст діяльності:  оформлення кінцевих результатів і порівняння з проектним завданням, отримання висновків, аналіз досягнень і помилок, узагальнення результатів, звіт Мера на конференції, виготовлення буклету та відео-фільму.

Форми діяльності: самооцінка, обговорення в творчих групах, класних загонах, у Комітеті, педагогічній раді (індивідуальна, групова, колективна, суспільна).

 

Ỳ етап. Презентація проекту.

Мета: збір матеріалів зовнішньої оцінки результативності проекту, корекція проекту при необхідності, розповсюдження досвіду роботи.

Зміст діяльності: презентація на уроках, відео-фільм, шкільна газета, місцева та освітянська періодична печать, семінари, співпраця з  міським та обласним БДЮТ, участь в конференціях.

Форми діяльності: індивідуальна, групова, колективна, співпраця.

 

Технологія досвіду

                Самоврядування невід’ємна ознака історичного цивілізованого процесу людства взагалі й українського народу зокрема.

              Основна мета „Шкільного містечка ” – створення умов для розвитку творчих, організаторських, спортивних здібностей, самовизначення та самовдосконалення її членів.

              Основна задача „ Шкільного містечка ” – співробітництво старших і молодших мешканців під девізом    «Будуй самого себе, будуй «Шкільне містечко», будуй свою країну».

             Самоврядування «Шкільного містечка» діє за таких умов:

·        самостійність дитячого колективу у виборі мети, змісту та форм самоврядування;

·        гнучкість, динамічність, варіативність структури органів самоврядування;

·        вибір керівників органів самоврядування на альтернативній основі;

·         члени дитячого колективу почергово виконують функції як організатора, так і виконавця;

·        самоврядування існує з підтримкою педагогів, органи  самоврядування взаємодіють з педагогічним колективом на засадах співпраці, що сприяє творчій діяльності дітей та дорослих.

              Отже, «Шкільне містечко» за принципами самоврядування виглядає моделлю поводження сучасної молоді України в умовах відкритого суспільства.

Учнівське самоврядування сприяє формуванню особистості, здатної приймати нестандартні рішення, сприяє розвитку соціально активної, гуманно спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

         Поступово формується організаційно-функціональна структура, яка поступово охоплює всі напрямки життєдіяльності школи як навчального закладу і органічно увійшла в систему управління школою.

         Законодавчій орган «Шкільного містечка» – Учнівський комітет . Виконавчі органи: шкільні центри на чолі з Мером і секретарем «Шкільного містечка»   «Шкільне містечко» розподілило роботу по центрам: «учнівський центр», «центр дисципліни і порядку», «Прес-центр», «бібліотечний центр», «центр фізкультури і спорту», « центр суспільно-корисної діяльності «Милосердя»;

        Однією з складових  учнівського самоврядування - класне (загінне) самоврядування. Його роботу організовує  Комітет самоврядування класу в складі: класний керівник; староста; члени  учнівського комітету.

   Згідно національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні, одним з пріоритетних напрямків виховної роботи є розвитком демократичного стилю керівництва виховним процесом, сприяння самореалізації особистості. Практичною школою демократії для учнів є учнівське самоврядування.

         Учнівське самоврядування закладу забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої та систематичної участі у  вирішенні важливих питань в житті класу і школи. Сферами розвитку учнівського самоврядування є: о світа, спорт, дозвілля, суспільно-корисна праця.

        Діяльність самоврядування закладу ґрунтується на засадах Положення про шкільне самоврядування, що ним визначені цілі, завдання та функції самоврядування, порядок виборів мера шкільного містечка, повноваження мера, секретаря і центрів, права і обов’язки учасників.

        Головна мета самоврядування школи – організація життя учнівського колективу, що сприяє вихованню в учнях почуття хазяїна своєї школи, своєї діяльності та свого життя, вміння співпрацювати згідно принципів рівноправності, гласності та демократизму.

           

 

 

 

 

                                                                                                           ДОДАТКИ

 

 

РОЛЬ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

         Для учнів школи:

 

·        Навчає самостійності та вмінню брати на себе відповідальність;

·        Навчає планувати та організовувати;

·        Навчає співробітництву та прийманню рішень в групі;

·        Навчає успішно знаходити взаєморозуміння;

·        Навчає засвоювати знання із задоволенням;

·        Навчає вчитись, працювати, жити і любити свою Батьківщину,свій рідний край;

·        Навчає відкритості і толерантності.

 

        Для учителів:

 

·        Можливість  реалізувати  особисті

·        Дозволяє встановити контакт з учнями;

·        Дозволяє розвивати дидактичні знання;

·        Закріплює позицію вчителів у школі;

·        Сприяє  отриманню задоволення від роботи.

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

-           

 

 

 

 


Культура та мистецтво:

-          театралізовані вистави;

-          музикальні вечори;

-          традиційний концерт «Таланти твої, Україно!»;

-          художні конкурси-виставки

 

 

 

 

 

          

 

 

          

 

Організаційно-функціональна структура «Шкільного містечко» ЗОШ№ 13

 

 

 

Блок-схема: знак завершения: Центр культурита відпочинку,Блок-схема: знак завершения: Центрдисципліни і порядку,Блок-схема: знак завершения: Прес-центр,Блок-схема: знак завершения: центрсуспільно-корисноїдіяльності«Милосердя»,Блок-схема: знак завершения: Учнівськийцентр,Блок-схема: знак завершения: Центр фізкультури і спорту,Блок-схема: знак завершения: Бібліотечний центр

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕРА «ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА»

ЗОШ № 13 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМ.М.І.БАРАНОВА

 

 

1.Мер «Шкільного містечка» є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

2.Мер  вибирається учнями школи на основі загального рівного виборчого права, шляхом таємного голосування строком на два роки.

3.Мер «Шкільного містечка», вибраний  учнями школи, який досяг 14-річного віку, є активним учасником  шкільних справ, має широкий рівень обізнаності з шкільних предметів.

4.Мер «Шкільного містечка» є представником учнівського комітету.

5. Мер «Шкільного містечка»:

   -   виносить на обговорювання учкому  питання, які     хвилюють учнів школи;

-         має право приймати участь в роботі педради школи;

-         має право вносити певні зміни, які покращать виховний та

позаурочний процеси;

-         має право скликати чергові засідання шкільного учкому;

-         приймає участь в роботі всіх центрів учкому;

-         не має право передавати свої повноваження іншим особам;

-         рішення голови, тобто мера незалежні від рішень адміністрації школи, але він повинен радитись з директором школи по важливим  питанням;

6. Повноваження голови припиняються в разі відставки, неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я.

 

 

 

 

 

                                  ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ШКІЛЬНИЙ УЧНІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

ЗОШ № 13 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМ.М.І.БАРАНОВА

 

   1.Чергові вибори членів учкому відбуваються на останньому тижні місяця другого

року повноважень учкому школи.

    2. Участь в роботі учкому його члени беруть у вільний від навчання час. Засідання  

учкому проводяться один раз у чверті, а  також учком збирається   позачергово    для 

рішення поточних питань.

    3. Члени учкому мають право на вільне висловлення думок.

    4. Повноваження членів учкому припиняються одночасно з припиненням

повноважень учкому.

    5. Повноваження членів  учкому можуть бути припинені в разі:

               - звільнення від повноважень за особистою заявою;

               - перехід до іншого учбового закладу;

               - член учкому може бути виключений із складу учкому за рішенням ради

                  учкому.

    6. Учком працює на засіданнях.

    7. Засідання учкому проводяться відкрито.

    8. Повноваження шкільного учкому:

                -     прийняття рішень по найважливішим питанням  життя школи;

                -     внесення пропозицій адміністрації школи, педраді з питань навчання та                                              

                      відпочинку;

-         участь у підготовці шкільного річного плану;

-         координація роботи класів, повідомлення класам завдань роботи учкому;

-         турботливе ставлення до молодших школярів, допомога ветеранам, одиноким, людям похилого віку, акція матеріальної допомоги дітям.

                -     організація невідкладної допомоги учням які не встигають;

                -     організація пошукової роботи, екскурсій, іншої позакласної роботи,

                -     контроль за відвідуванням уроків, участь в обслуговуванні проблем

                       школи;

-         контроль за порядком під час чергування класів у школі.

     9. Члени учкому мають право звернутися з питанням до педради. Педрада  повинна

          повідомити про результати розгляду поставленого питання.

     10.Учком школи затверджує всі центри і вибирає голову учкому.

           11. Педрада школи має право достроково зупинити повноваження  учкому, якщо не                                                                                          

           проходять засідання центрів.  

     12. Члени учкому мають право виносити на розгляд питання , які хвилюють учнів    

школи.

     13.Учком має право вносити зміни та доповнення до Положення про шкільний учком.

 

                                    КОДЕКС МЕШКАНЦЯ

«ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА»

Кодекс мешканця «Шкільного містечка» містить у собі:

1.  Права.

2.          Обов'язки.

3.          Правила про заохочення і покарання мешканців «Шкільного містечка»

Кодекс мешканця «Шкільного містечка»  зобов’язує:

-         любити свою Батьківщину, пам'ятати, звідки ти родом;

-         шанувати, примножувати традиції свого народу ,Батьківщини, школи;

-         старанно вчитися;

-         створювати доброзичливу атмосферу в школі і поза нею;

-         поважати права, честь, гідність інших учнів, учителів, адміністрації, інших працівників школи;

-         здійснювати співробітництво старших і молодших учнів під девізом «Будуй самого себе, будуй «Шкільне містечко», будуй свою країну».;

-         жити творчо, цікаво, корисно, сміливо;

-         високо нести честь мешканця «Шкільного містечка».

1. Права мешканця «Шкільного містечка».

1.  Отримувати знання протягом навчального року і всіх років навчання в школі.

2.           Визначати і розвивати свої здібності.

3.           Активно брати участь у роботі класу, учнівського комітету і його центрів, вносити пропозиції, доповнення, зміни в документацію «Шкільного містечка».

4.           Одержувати нагороди та покарання.

5.           Бути обраним у Раду самоврядування класу, учнівський комітет, у старших класах -  Мером «Шкільного містечка».

2. Обов'язки мешканця «Шкільного містечка»..

1.  Домагатися глибокого засвоєння знань, практичних умінь і навичок.

2.          Приймати і виконувати "Творчі плани": по шкільним предметам, участь у предметних олімпіадах, МАНІ, в усіх справах «ШМ».

3.          Пам'ятати завжди і скрізь: у школі ти господар і гість.

4.          Берегти власність школи; тримати в чистоті і порядку своє робоче місце, клас, школу.

5.          Бути дисциплінованим, прикладом на уроках, іспитах, вдома, поза школою.

6.          Захищати честь школи на олімпіадах, конкурсах, змаганнях, спартакіаді.

7.          Піклуватися про своїх однокласників, товаришів, молодших школярів. вчителів і інших працівників школи.

8. Берегти книгу - джерело знань.

3. Правила про нагородження і покарання мешканця «Шкільного містечка».

1.   Нагородження.

1.1.                   Учні школи нагороджуються за: успіхи у навчанні, участь і перемогу в навчальних, творчих конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях; суспільно-корисну діяльність і добровільну працю на благо школи; активну участь в житті «ШМ», благородні вчинки.

1.2.                   Родини учнів заохочуються за: моральну і матеріальну підтримку школи.

1.3.                   Види заохочень: оголошення подяки, нагородження грамотою, похвальним листом, цінним подарунком;

1.4.                   Заохочення застосовується директором школи за поданням учнівського комітету,  самоврядування класів,  Педагогічної Ради, класного керівника, а також відповідно до положень про конкурси, змагання, які проводяться у школі; оголошується в наказах по школи. Батькам учнів, що одержують заохочення протягом навчального року, вручається  лист подяки.

2.  Покарання.

2.1.    Дисципліна в школі підтримується на основі поваги людського
достоїнства учнів. Застосування методів фізичного і психологічного
насильства стосовно учнів не допускається.

Забороняється застосування таких заходів впливу, як виведення з уроку, виставлення учню незадовільного балу по предмету за недисциплінованість на уроці.

2.2.    До учнів застосовуються наступні міри стягнення: зауваження,
догана, сувора догана, покладання обов'язку відшкодування збитків,
покладання обов'язку принести публічне вибачення (додаткове
стягнення)

 

2.3.    Правом накладення стягнень володіють: директор школи,
заступник директора школи   по навчально-виховній роботі, класний
керівник, вчитель, Шкільна Рада.

         Стягнення накладаються:

-         у відношенні будь-якого учня школи;

-         за будь-яке порушення обов'язків мешканців «ШМ»;

-         за провину, що порушує нормальний плин навчально-виховного процесу.

2.4.    Директор школи і заступники директора мають право
застосовувати будь-яке стягнення, відповідно зробленій провині.

-   Класний керівник має право зробити зауваження, догану
(відповідно до провини);

Накладення стягнення оформлюється записом у щоденник.

-         Вчитель має право: оголосити зауваження оформити його в щоденнику учня.

-         Учнівський комітет, Шкільна Рада, мають право викликати учня на засідання комісії навчальної дисципліни та порядку, звернутися до батьків письмово на виробництво.

-         Накладення стягнення оформляються записами в щоденнику.

 

2.5.                     Стягнення застосовується безпосередньо за виявленням провини протягом 2х тижнів із дня його виявлення, не вважаючи часу хвороби і канікул.

2.6.                     Про кожне стягнення учня негайно доводять до відома батьків.

2.7.                     Грубим порушенням дисципліни визнається порушення, яке :

 

-         заподіяло шкоди життю і здоров'ю учнів, співробітників, відвідувачів школи;

-         заподіяло шкоди майну школи, учнів, співробітників, відвідувачів школи;

-         дезорганізувало роботу школи як освітнього закладу.


ФУНКЦІЇ  "УЧНІВСЬКОГО"ЦЕНТРУ

1.1     Мала академія наук (МАН)

Мета: Розвиток творчого потенціалу, інтелектуального та духовного

збагачення молоді, підготовка її до активної діяльності в різних галузях науки та самовизначення у майбутній професії.

Функції:     - участь у роботі координаційної ради по реалізації комплексної програми роботи в рамках МАН;

-    пропагандистська діяльність:

а) розробка пакету документів (емблема, девіз, статут, тощо);

б) випуск листівок «Світ науки» ;

в) організація презентацій та виставок робіт;

г) розробка системи заохочення творчих учнів

1.2     Предметні тижні.

Мета: Розширення кругозору учнів, між предметних зв'язків; виховання всебічно розвиненої особистості, її творчості, самостійності; зацікавити предметом.

Функції:     - координація творчих груп з підготовки проведення позакласних заходів з предметів;

-         організація наукових предметних конференцій;

-         пропагандистська діяльність:

а) предметні листівки, стінгазети;

б) заохочення переможців конкурсів, вікторин.

1.3     Предметні олімпіади.

Мета: Поглиблення знань із предметів, розвиток творчості, ініціативи,

пізнавальних здібностей. Функції:     - координація і статистика участі учнів у школи та міста;

-    пропагандистська діяльність:

а) проведення агітаційних лінійок для заохочення учнів до участі в предметних олімпіадах;

б) заохочення переможців І та II етапів всеукраїнських
олімпіад з базових дисциплін;

в)  визначення класів, де найбільша кількість переможців
міського  етапу олімпіад.

1.4  Проект"Допоможи товаришеві"

Мета: Забезпечення можливості для учнів з різним рівнем успішності

закріпити програмний матеріал та підвищити рівень засвоєння знань.

Функції:     - координація відвідування консультацій учнями з низьким рівнем успішності;

-         координація роботи класних учбових комісій;

-         організація наставництва;


1.5    Проект"Обмін досвідом"

-   підготовка та проведення педагогічних днів, семінарів із
питань створення, розвитку, життєдіяльності  учнівського самоврядування для педагогів-організаторів округу.

1.6   Школа лідерів

-         виховання і соціалізація організаторів;

-         створення умов для отримання  додаткових знань про менеджмент;

-         розвиток організаторських здібностей і талантів;

-         заняття з психології лідерства, психодіагностики, самоорганізації, сам

 

ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ «ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ»

1.1   Рейди порядку та дисципліни

-         контроль за створенням належних умов до навчання;

-         контроль за  учнями, які запізнились;

-         контроль за пропусками занять без поважних причин;

-         контроль за відвідуванням, підготовкою до уроків (наявність зошитів, щоденників, підручників)

 

1.2               Рейди зовнішнього вигляду

-         контроль зо зовнішнім виглядом учнів;

-         контроль за наявності спортивної форми на уроках фізкультури;

1. 3                   "Рада профілактики"

-         організація роботи з дітьми, схильними до правопорушень, пропусків занять без поважних причин;

-         проведення індивідуальної роботи з дітьми схильними до правопорушень;

-         залучення підлітків, схильних до правопорушень, до роботи в центрах «Шкільного Містечка».

 

 

 

 

ФУНКЦІЇ «БІБЛІОТЕЧНОГО» ЦЕНТРУ

1.1  Проведення акції "Живи, книго!"

-         формує в учнів культуру читання та дбайливе ставлення до книги, зокрема підручника;

-         проводить бесіди, рейди-перевірки на найкраще збереження підручників у класах;

-         веде пропаганду книги, організує книжкові виставки;

-         проводить книжкові тижні.

 

1.2. "Книжкова лікарня"

-         робота по ремонту книг, підручників;

проведення бесід з питань дбайливого

 

ФУНКЦІЇ  ЦЕНТРУ

«КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ»

1.1.Малий театр

-   Готує виступи агітбригад "Юних інспекторів ДАЇ", "Дружини юних
пожежних - ДЮП", спектакль «23 року народження», «Афганістан болить в моїй душі», «А зори здесь тихие…»новорічні свята, інші вистави.

 

1.2..  Група "Дозвілля"

-         Залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку,

-         Проведення вечорів відпочинку для учнів з 1го по 11й класи.

-         Відвідування театрів, філармонії, цирку, планетарію, музеїв.

1.3  Група «Традиції краю – шкільні традиції».

-   Підготовка та проведення традиційних шкільних заходів:

-   Фестивалю «Україна має таланти!»

-   Фестивалю українського фольклору "З родини йде життя людини":

-          досліджує календарні свята й обряди,

-         проводить театралізовані свята і обряди,

-         добирає матеріали для написання розробок театралізованих свят і обрядів.

 

1.4.Група "Святковий день"

-         Підготовка та проведення свят:

-         Дня звільнення Донбасу, Дня вчителя, Новорічних свят, Дня захисника Батьківщини, 8 Березня, Дня Перемоги, декоративних виставок квітів, інше.

 

 

 

 

ФУНКЦІЇ "ПРЕС-ЦЕНТРУ"

1.1Студія "Декор"

-         оформлення залу для проведення конкурсів, фестивалів, зустрічей, вечорів і т. і;

-         оформлення класних кімнат, кабінетів;

1.2 Прес-центр "ШМ у дії"

-         випуск щотижневих радіо лінійок "Блок новин від ШМ»;

-         випуск радіо лінійок про правила протипожежної безпеки, правила дорожнього руху, захист від інфекційних хвороб та ін.

-         випуск радіо листівок про історичні дати;

-         випуск радіо листівок про спортивні досягнення учнів.

-    пояснення і консультації органам учнівського самоврядування класів;

     -     збір інформації про всі події, які відбулися чи відбудуться у школі.

1.3.   Група "літопис 13"

-         збирає документи для музею історії школи;

-         оформлення альбомів, папок про життєдіяльність учнів;

-         збирає фотоальбоми.

 

 

ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ СУСПІЛЬНО-КОРИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «МИЛОСЕРДЯ»

 

1.1. Група "Пошук"

-        Організовує експедиції з вивчених учнями історії своєї Батьківщини, міста, району, школи.

-        Організовує роботу музею школи.

-        Досліджує маловідомі героїчні й трагічні сторінки історії свого краю, розширює знання учнів з цих питань.

1.2. Етнографічна група "Духовні острови"

-        Веде пошукову роботу, збирає народознавчі матеріали, вивчає традиції та звичаї українського народу,

-        Бере участь у створенні експозиції етнографії українського народу,

проводить екскурсії по експозиції.

1.3. Група "Ветеран"

-        Проводить пошук ветеранів, збирає інформацію про них;

-        проводить зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та вчителями-ветеранами;

-        збирає кошти для фонду Червоного Хреста;

-        збирає історичний матеріал на зустрічах з ветеранами,

-        піклується про ветеранів, виготовляє різні вироби - подарунки ветеранам,

-        забезпечує поздоровлення ветеранів до свят,

      -   організує виставки квіткових композицій.

1.4    Екологічна група "Екопланета"

-         формує у учнів екологічну культуру, прагнення до життя в гармонії з природою;

-         оформлює альбоми, виставки на екологічні теми;

-         проводить акції "Збережи первоцвіт", "Зелений патруль", акції «Шкільний сад», "Натисни на сміття", участь у фестивалі «Зелена планета»

-         робота трудових десантів по прибиранню двору школи, території селища;

-         збори макулатури та металобрухту;

-   організація генерального прибирання класів, приміщень школи.


ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ «ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ»

1.1.                Група « Ми за здоровий спосіб життя!»

       -      залучає якомога більше дітей до відвідування спортивного гуртку , секцій;

-         агітує учнів до здорового способу життя;

-         організовують роботу агітбригад «Ми проти СНІДу», «Палінню БІЙ!», «Зроби правильний вибір!»

-         організація туристичних походів;

1.2.         Група «Шкіряний м’яч»

    - веде облік відвідування учнями спортивних гуртків школи та міста;

-         проведення агітаційних лінійок для заохочення учнів до участі у спортивних заходах;

-         заохочення переможців;

-         організація спортивних змагань (футбол, волейбол, теніс, баскетбол та ін.)

-         організація військово-спортивних вечорів «Допризовник-2008»,«Захисник -2009», «Нумо, козаченьки!», «Козацькому роду нема переводу»та ін..

-         організація традиційного футбольного турніру до Дня Перемоги;

-         організація естафет, кросів, «Веселих стартів»